Artikel 1: Algemeen

Huidige algemene verkoopsvoorwaarden beheersen de contractuele relaties tussen de koper en de verkoper TRANNEX SA in het kader van de producten verkocht op de website www.silac.eu

De koper erkent kennis te hebben genomen van huidige algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart deze, door het plaatsen van de bestelling, uitdrukkelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling impliceert de aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

TRANNEX SA behoudt zich het recht voor om huidige voorwaarden op elk moment volledig of gedeeltelijk aan te passen of te wijzigen. Indien de koper een bestelling plaatst op de website, zijn de toepasbare algemene verkoopsvoorwaarden de voorwaarden die van kracht zijn op de website op de datum van validatie van de bestelling.

De mogelijkheid om online te kopen op de website www.silac.eu wordt voorbehouden aan elke natuurlijke of rechtspersoon, die de juridische bekwaamheid bezit en die in een van de landen van de Europese Unie woont.

Artikel 2: Bestelling

Om een bestelling te plaatsen, zal de koper alle noodzakelijke informatie voor zijn identificatie geven, door het formulier dat ter beschikking wordt gesteld in te vullen. TRANNEX SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten begaan door de koper in de omschrijving van de gegevens van de geadresseerde van de bestelling (leveringsadres…) en vertragingen in leveringen of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren die deze fouten zouden kunnen veroorzaken.

Door de bestelling te valideren, aanvaardt de koper de omschrijving van de producten en hun prijzen, en verklaart en erkent hij zijn aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden. 
Elke bestelling zal vervolgens aan de koper bevestigd worden door een ontvangstbevestiging die wordt verstuurd per e-mail en waarin zijn volledige gegevens, het product, de bestelde hoeveelheid, de prijzen inclusief btw, de leveringskosten, de betalings- en leveringswijze worden bevestigd.

Artikel 3: Prijzen

De prijzen van onze producten worden vermeld in euro, inclusief BTW (21%), exclusief leveringskosten die zullen worden vermeld bij de bestelling en voor de definitieve validatie.

De deelnemingskosten in de voorbereiding en verzending van de bestelling worden ten laste genomen door de koper vermeld onder de vermelding « leveringskosten » tijdens de bestelling, voor de validatie.

TRANNEX SA behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment en zonder verwittiging te wijzigen, met name omwille van de schommeling van de prijzen van het materiaal.
De toegepaste prijs zal de prijs zijn die van kracht is op het ogenblik van de registratie van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid op deze datum.

Artikel 4: betaling

Alle bestellingen zijn betaalbaar in euro door beveiligde online betaling.
De transacties gebeuren via kredietkaart met Visa, MasterCard en Maestro. Transacties via Bancontact/Mistercash zijn eveneens mogelijk in België.
De transacties uitgevoerd op TRANNEX SA zijn beveiligd door het betalingssysteem Ogone (www.ogone.com). 
Alle informatie die wordt uitgewisseld om de betaling te verwerken, wordt gecodeerd dankzij het protocol SSL. Deze gegevens kunnen noch gedetecteerd, noch onderschept, noch gebruikt worden door derden. Zij worden evenmin opgeslagen op onze informaticasystemen. 

Ogone is een technische dienstverlener, en neemt de betwistingen met betrekking tot de bestellingen niet ten laste. Deze moeten rechtstreeks met TRANNEX SA en/of uw bank geregeld worden. 

Voor meer informatie over Ogone, kunt u terecht op de website 
www.ogone.com.

De instelling die instaat voor de beveiliging van de betaling vermeld tijdens de transactie, kan zonder enige verwittiging veranderd worden.

De aankopen zijn betaalbaar bij bestelling en zullen pas aan de koper verzonden worden indien de volledige prijs inclusief btw, met inbegrip van de leveringskosten, werd betaald.

TRANNEX SA behoudt zich het recht voor om elke bestelling geplaatst door een koper die de betaling van een vorige bestelling niet volledig of gedeeltelijk heeft uitgevoerd, te weigeren. Elke bestelling of elke levering kan eveneens opgeschort worden in geval van weigering van betaling door de financiële instellingen die de betaling autoriseren.

Artikel 5: Producten

Ons productgamma en hun prijzen zijn geldig zolang zij op de website worden aangeboden, en zolang de voorraad strekt.

De omschrijvingen en foto’s van de producten worden gegeven ter indicatie en geen enkele technische of typografische fout kan aanleiding geven tot een klacht vanwege de koper en kan op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van TRANNEX SA inroepen.

In geval van uitputting van de voorraad, zal de koper worden ingelicht over een eventuele verlenging van de termijn. In dit geval beschikt hij ofwel over de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren en de integrale terugbetaling hiervan te vragen, of andere producten te bestellen ter vervanging van het onbeschikbare product. Zonder antwoord binnen de 7 dagen volgend op de verzending van de e-mail waarin de verlenging van de termijn wordt meegedeeld, zullen de bestelling en de nieuwe termijn worden beschouwd als zijnde aanvaard door de koper. 

TRANNEX SA kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overschrijding van de leveringstermijn of de onmogelijkheid om te leveren indien deze te wijten is aan geval van overmacht. Worden beschouwd als gevallen van overmacht, alle onvoorzienbare feiten en omstandigheden buiten de wil van partijen om, zoals stakingen, brand, overstroming, diefstal of andere uitzonderlijke omstandigheden die de levering zouden vertragen of onmogelijk zouden maken. 

Deze omstandigheden die de uitvoering van de bestelling in gevaar brengen, zullen aanleiding geven tot een volledige of gedeeltelijke annulering van de bestelling met terugbetaling van de geannuleerde bestelling na de koper hierover te hebben ingelicht.

Artikel 6: Levering

De producten gekocht op de website www.silac.eu kunnen geleverd worden in België en alle landen van de Europese Unie.

Leveringskosten:

Voor alle landen van de Europese Unie:
- gratis levering voor bestellingen boven 50 €
- vanaf 3 € leveringskosten voor elke bestelling voor minder dan 50 €

De producten worden geleverd door Bpost of een transporteur op het leveringsadres vermeld door de koper tijdens zijn bestelling. De levering zal gebeuren binnen een redelijke termijn (normaal binnen 3 tot 8 werkdagen), op voorwaarde dat de bestelling gevalideerd werd door de koper en de betaling volledig werd uitgevoerd.

Elke schade in verband met de omstandigheden van het transport vastgesteld op het ogenblik van de levering of de niet-conformiteit van het geleverde product in vergelijking met de bestelbon moet zo snel mogelijk gemeld worden.
Elk probleem met de levering (ontbrekend of beschadigd artikel) moet aan TRANNEX SA gemeld worden door een e-mail aan info@silac.be binnen de twee werkdagen volgend op de ontvangst van de producten. Het overeenkomstige geretourneerde artikel moet bijgevolg teruggestuurd worden aan TRANNEX SA binnen de 14 dagen, na ontvangst, met verzoek tot ruiling of terugbetaling, op het volgende adres: TRANNEX SA, 32 avenue du Commerce, 1420 Braine-l’Alleud, België.

Artikel 7: Overdracht van eigendom – Overdracht van risico

De eigendomsoverdracht van de bestelde producten gebeurt op het ogenblik van de integrale betaling van de prijs, verzendkosten en btw inbegrepen. Alle risico’s met betrekking tot de geleverde producten worden aan de koper overgedragen op het moment van de levering.

Artikel 8: Herroepingsrecht

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen, geniet de koper van een herroepingsrecht. De koper beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag van de bestelling van het product om aan de verkoper te laten weten dat hij afstand doet van de aankoop, zonder schadevergoeding en zonder enige reden te moeten vermelden.
Na deze termijn van 14 dagen, zullen de geleverde producten beschouwd worden als zijnde conform de bestelling en aanvaard door de koper.

Elke uitoefening van het herroepingsrecht moet gebeuren per e-mail aan info@silac.eu

De producten zullen teruggestuurd moet worden naar het volgende adres: TRANNEX SA, 32 avenue du Commerce, 1420 Braine-l'Alleud, België.

De transportkosten om het product terug te sturen aan TRANNEX SA zijn ten laste van de koper. Elk teruggestuurd artikel moet vergezeld zijn van een kopie van de originele aankoopfactuur.

De teruggestuurde producten moeten in perfecte staat zijn en teruggestuurd worden in hun oorspronkelijke verpakking. Zij moeten zorgvuldig verpakt worden teneinde elke beschadiging bij het retourneren te vermijden. Het retourneren van de producten gebeurt op de aansprakelijkheid van de koper.

Worden niet teruggenomen noch geruild, de artikelen die onvolledig, beschadigd of vuil zijn of artikelen die sporen van gebruik vertonen waaruit blijkt dat de brillen niet enkel werden gepast, en artikelen zonder oorspronkelijke verpakking.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zullen de terugbetalingen (exclusief verzend- en retourkosten) gebeuren binnen een maximum termijn van 30 dagen volgend op de herroeping, onder voorbehoud van de naleving van de retourvoorwaarden.

Artikel 9: Garantie en aansprakelijkheid

De voorgestelde producten zijn onderworpen aan een garantie voor verborgen gebreken van een maand. De gebreken of schade die te wijten zijn aan slecht gebruik, zoals oxidatie, val of schok, nalatigheid en slijtage worden niet gedekt door de garantie.

De aansprakelijkheid van TRANNEX SA kan niet ingeroepen worden voor schade die zou kunnen voortvloeien uit slecht gebruik van de producten en elke andere schade voortvloeiend uit een vertraging in de uitvoering van de bestelling wanneer deze te wijten is aan een geval van overmacht of uitzonderlijke gebeurtenissen zoals stakingen, natuurrampen, enzovoort.

Alle producten aangeboden op www.silac.eu worden zo nauwkeurig mogelijk omschreven. De omschrijvingen en foto’s worden echter gegeven ter indicatie en kunnen de aansprakelijkheid van TRANNEX SA niet inroepen. Geen enkele klacht betreffende de kleur en de omschrijvingen zal aanvaard worden.

Artikel 10: Doel van de verwerking van persoonlijke gegevens

TRANNEX SA verzamelt persoonlijke gegevens tijdens uw bezoek op onze website en de bestelling van onze producten online.

De gegevens die u ons overmaakt bij de bestelling van onze producten en diensten online worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en uw contract uit te voeren.

De gegevens betreffende alle geregistreerde profielen worden bewaard teneinde uw latere bestellingen te verwerken.

De persoonlijke gegevens die wij u vragen zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw bestelling. Bij gebrek aan antwoord van uwentwege op deze verplichte velden, zullen wij uw aanvraag niet kunnen behandelen.

Mits uw toelating, zal uw e-mailadres gebruikt worden om u op de hoogte houden van nieuwe producten, diensten en promoties. 
U kunt zich op elk moment verzetten tegen dit gebruik voor promotiedoeleinden door een e-mail te sturen naar het adres 
info@silac.eu.

Wij verwerken en registreren geen financiële gegevens (kredietkaartnummer en vervaldatum) die op u betrekking hebben. Deze gegevens worden rechtstreeks geregistreerd op de website van de beveiligde betalingspartner die zijn eigen beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens hanteert.

De verbindingsgegevens (IP-adres, land, datum, uur en duur van de verbinding, bezochte pagina’s…) worden verwerkt voor statistieken en de verbetering van de website en de dienst die wij u aanbieden.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

Alle elementen die zich op deze website bevinden (merken, logo’s, foto’s, tekst, afbeeldingen, omschrijvingen…), evenals in de nieuwsbrieven verstuurd per e-mail, worden beschermd door de auteurs- en intellectuele rechten. Elke reproductie of transmissie van deze elementen is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van TRANNEX SA.

Artikel 12: Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank

Huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Luxemburgse wet. In geval van geschil, is het Luxemburgs recht van toepassing en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luxemburg zullen bevoegd zijn.

Identificatie van de verkoper

TRANNEX SA 
32 Avenue du Commerce
1420 Braine-L’alleud
BELGIQUE 
info@silac.eu 
n° d’entreprise : BE 0427133164

 

 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password